Biografija

Sturdirao je političke nauke na Univerzitetu u Prištini, a potom master studije demokratije i ljudskih prava na dvojnom studijskom programu Univerziteta u Bolonji i Univerziteta u Sarajevu. Radio je kao istraživač za različite institucije. Autor je brojnih publikacija (knjiga i članaka). U skorije vreme je objavio veliki broj članaka o istoriji Kosova za udžbenike istorije na Kosovu i u okolnim državama – Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Često objavljuje političke članke i književne kritike za štampu na albanskom jeziku.

 

Rat na Kosovu između 1998. i 1999. godine u istorijskim udžbenicima na Kosovu i u Srbiji

Teorijska osnova/okvir

Ovaj rad istražuje načine na koji je rat na Kosovu 1998 – 1999. predstavljen u kosovskim i srpskim osnovnim i srednjim školama, i bavi se teorijom njihovog uticaja i uloge kao kolektivnog pamćenja o tom periodu. Koristeći utemeljenu teoriju, ovo istraživanje pokušava da otkrije da li udžbenici ovih država doprinose pomirenju i rekonstrukciji multi-kulturnog društva. 

 

Istraživačka pitanja

Kako su istorijski udžbenici na Kosovu i u Srbiji predstavili zločine koje su počinili pripadnici srpske vojske i policije protiv Albanaca, i zločine albanskih oružanih grupa protiv Srba?

*Da li udžbenici sa Kosova i iz Srbije spominju sastanke, sporazume i saradnju političkih i vojnih predstavnika Albanaca i Srba?

 

Dizajn istraživanja

Analizirani su sadržaji sadašnjih udžbenika osnovnih i srednjih škola na Kosovu i u Srbiji (koje je objavio Libri Shkollor u Prištini i Zavod za udžbenike u Beogradu).

Pored toga, uzeti su u obzir međunarodni izvori u vezi sa događajima na Kosovu tokom 1998-1999, sa njihovim argumentima.

 

Zaključci

Školski udžbenici obe strane predstavljaju samo zločine ‘suprotne strane’, i pedstavljaju sebe kao žrtve, a drugog kao agresora. Udžbenici u Srbiji ne spominju nijednog Albanca kog su ubile srpske/jugoslovenske snage tokom oružanog konflikta na Kosovu, dok udžbenici na Kosovu ne spominju nijednog Srbina ubijenog od strane OVK i NATO snaga tokom i nakon oružanog konflikta. Udžbenici na Kosovu i u Srbiji takođe preuveličavaju zločine ‘suprotne strane’

Kosovski udžbenici opisuju zločine Srba protiv Albanaca kao „krvave terorističke činove“, „nacionalističko nasilje i teror“, „nacionalni teror i genocid“, ili „užasne scene varvarstva krvavih eskadrila.“ Retko je da ovi udžbenici pružaju informacije koje kvantifikuju srpske zločine, a i kad ih pružaju one su preterane.

 

Srpski udžbenici opisuju zločine Albanaca protiv Srba kao „napade lokalnih bandi Albanaca“, „albanski teror protiv Srba“, ili „pljačke i sukobe terorističkih grupa sa snagama reda“. Opet, ovi udžbenici uglavnom ne daju podatke o ovim zločinima.

Nijedan udžbenik ne spominje sastanke, sporazume i saradnju političkih i vojnih predstavnika Albanaca sa Srbima.

Zaključak je da ove dve države ne seju semenje pomirenja u sledećoj generaciji. Uzimajući u obzir sve gore navedeno, može se reći da Srbija i Kosovo promovišu među-etničku mržnju, ne samo među građanima Kosova i Srbije, ali takođe među građanima samog Kosova – Albanaca i Srba – pošto istorijske udžbenike koje štampa Ministarstvo obrazovanja na Kosovu koriste albanski đaci na Kosovu, dok istorijske udžbenike koje štampa Ministarstvo obrazovanja u Srbiji koriste, ne samo đaci u Srbiji, već i srpski đaci na Kosovu.