Biografija

Marija Dimitrovska je doktorand na Univerzitetu „Sveti Ćiril i Metodij“ u Skoplju (Filozofski fakultet, Institut za sociologiju).

Trenutno radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Kulturna trauma kao generator krize: problem društvene i kulturne reprodukcije.

Njeni interesi uključuju teorije kolektivnih trauma, kolektivne memorije, teorije društvene promene, itd.

U periodu 2010-2015. bila je angažovana kao saradnik na Institutu za sociologiju.

Od 2016. aktivna je u sektoru civilnog društva.

 

Kulturna trauma kao predmet društvene reprodukcije: slučaj Makedonije

Fokus ovog rada je kulturna trauma, posebno proces reprodukcije traumatskih narativa iz kolektivne memorije zajednice.

U okviru socioloških teorija kulturne traume, problem kolektivnog pamćenja uglavnom se tretira iz dve perspektive: kao problem reprezentacije, koji se odnosi na strukture društvene moći; i kao kolektivna memorija, koja je predmet komemorativnih praksi. Za oba pristupa, karakteristično je da se trauma vezuje za narativ kolektivne memorije koji ometa kolektivni identitet grupe i kao takav predstavlja osnovu za određene vrste akcije.

Predmet analize su tranzicijski procesi u Republici Makedoniji, analizirani iz perspektive teorija društvene i kulturne traume (Jeffrey Alexander i Piotr Sztompka). Osnovna predpostavka ovog rada je da kulturna trauma, predstavljena kao narativ kolektivne memorije, postaje predmet internalizacije sa strane agenata, koji ga inkorporiraju u njihove akcije, olakšavajući proces društvene reprodukcije. Agenti koji se drže različitih strategija tokom traumatične sekvence, kako bi umanjili efekte nelagodnosti izazvane traumatičnim narativom, kroz rutinizaciju akcija koje uključuju simptome traumatskog procesa, mogu doprineti produžavanju/održavanju traume.Bottom of Form