Biografija

Ljupka Mandić Kelijašević je student doktorskih studija na Odseku za sociologiju na Univerzitetu u Novom Sadu.

Zaposlena je u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja su sociologija migracija, sociologija društvenih pokreta, sociologija vulnerabilnih grupa.

Član je projektnog tima na više projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Član je IMISCOE istraživačke grupe o izbeglicama u evropskim lokalitetima i stipendista Erste fondacije u okviru projekta Generacije u dijalogu 2011.

 

Kulture i politike sećanja u Bosni i Hercegovini

Kulture i politike sećanja u BiH su formirane posredstvom delovanja više faktora. Prisutan je uticaj istorijskih, identitetskih, nacionalnih i religijskih faktora. Post-ratni diskurs i politike su takođe bitne kategorije.

Prilikom istraživanja u obzir se uzimaju činjenice o specifičnoj istoriji i načinu konsituisanja BiH. Danas, nakon građanskog rata, u zemlja je konstituisana u dve celine i dve različite politike. Politika sećanja se razlikuje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH što analizu čini posebno kompleksnom. U tom smislu je potrebno upoznavanje i razumevanje obe politike. Nakon posmatranja može se uočiti da su obe politike zasnovane na sličnim mehanizmima  korišćenja nacionalnog identiteta i populizma u konstrukciji sećanja. Prisutno je negiranje socijalističkih obeležja, stradanja iz  2. svetskog rata, antifaštističke tradicije i prisutno je naglašavanje religijskoh razlika. Na taj način se formiraju dve različite kulture kojima se produbljuje jaz između dve entiteta.