NАCRТ ZАKОNА О PRАVIМА BОRАCА, RАTNIH I MIRNОDОPSKIH VОЈNIH INVАLIDА, CIVILNIH INVАLIDА RАТА I ČLАNОVА NJIHОVIH PОRОDICА, I ČLАNОVА PORODICA STRADALIH BORACA I CIVILA

 

U 2016. godini nam je pristupio ombudsman Srbije u vezi sa angažovanjem svoje kancelarije oko prava ratnih veterana iz ratova po Jugoslaviji devedesetih godina. Kancelariji ombudsmana dostavili smo sve materijale prikupljene u prethodnom projektu Imenovati TO ratom i ponovo sastavili pravni tim (Advokati za ljudska prava), koji je radio na tom projektu, da revidira i razvije nacrt zakona o pravima veterana, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica u Srbiji, sačinjen u prethodnom projektu. Sve ovo je urađeno volonterski i besplatno.

Ovaj zakon i koncepti koji su započeti veoma su važni u kontekstu ratova po Jugoslaviji i njihovoj komemoraciji, jer je to jedini zakon koji ocrtava odgovornost države za ratove i zaoštrava njenu odgovornost prema ljudima koje je formalno ili neformalno poslala na ratište. Srbija legalno nije bila u ratnom stanju u toku devedesetih, izuzev kratkog perioda 1991/92. i intervencije NATO-a na Kosovu 1999. godine. Razmišljanje o ovom zakonu i otvaranje javne debate o tome utiče ne samo na diskurs u Srbiji, nego i u celom regionu, kao i na odnose sa EU u vezi sa uključivanjem ratova Jugoslavije u evropski istorijski narativ i proces pristupanja EU. Uz to, nacrt zakona je urađen u konsultaciji sa ratnim veteranima i civilnim žrtvama preko svjedočenja i u saradnji sa njihovim organizacijama, kao i aktivistima za ljudska prava iz različitih zemalja koje su nasledile Jugoslaviju. Nacrt zakon je predat Ombudsmanu sa našim preporukama.

Zahvaljujemo Udruženju srpskih ratnih veterana za njihovo učešće i doprinos.

Na sledećim linkovima možete pogledati/skinuti postojeći zakon, nacrt zakona koji je bio osnov za naše preporuke i nacrt zakona koji je sačinjen u projektu.

 

Postojeći Zakon
Nacrt Zakona
Naš Predlog Zakona